Home Mail

Informare privind alimentarea cu gaze naturale a cartierului ANL Henri Coanda

Stimați locuitori ai cartierului Henri Coandă – zona Voluntari

În ultima perioadă de timp un număr însemnat de locuitori ai Cartierului Henri Coandă – zona Voluntari s-au adresat către societatea noastră cu privire la alimentarea cu gaze naturale a imobilelor din cartier. Din discuțiile purtate a reieșit că nu există o informare corectă a locuitorilor, nu se cunosc acțiunile desfășurate până în prezent și nici etapele necesar a fi parcurse în acest sens.

Prin prezenta dorim să aducem în atenția dumneavoastră informații utile cu privire la procesul de alimentare cu gaze naturale al cartierului Henri Coandă :

1.  Informații cu privire la Cadrul Legal care reglementează accesul și racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale:

 1. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 cu completările și modificările ulterioare;
 2. Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale aprobat prin HG nr.1043/2004, cu completările și modificările ulterioare;
 3. Ordinul ANRE nr.104/2015- Procedura privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale;
 4. Ordinul nr. 140/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

2.  Informații cu privire la infrastructura necesară alimentării cu gaze naturale a unui imobil:

 1. Conductele stradale din cartier - se vor executa în condiții de eficiență economică a investițiilor, în conformitate cu prevederile art.151 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Ordinul ANRE nr.104/2015; Dacă investiția este considerată rentabilă aceasta va fi suportată de către SC Covi Construct 2000 SRL iar dacă nu este rentabilă investiția va fi suportată de către :
 • SC Covi Construct 2000 SRL – partea de rentabilitate economică a investiției, calculată conform prevederilor Ordinului ANRE nr.104/2015;
 • Solicitanții de acces - partea de nerentabilitate economică a investiției, calculată conform prevederilor Ordinului ANRE nr.104/2015; În această situație solicitanții au dreptul să-și recupereze cota-parte din suma platită de la viitori utilizatori care se vor racorda la obiectivul respectiv.
 1. Instalațiile de racordare – sunt obiective ce fac parte din sistemul de distribuție și care se vor executa în afara zonei de proprietate privată individuală în conformitate cu prevederile HG nr.1043/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; Solicitații achită tariful de racordare, calculat conform prevederilor HG 1043/2004.
 2. Instalațiile de utilizare a gazelor naturale – sunt obiective ce se execută în interiorul proprietății private individuale de la postul de reglare a presiunii și până la aparatele consumatoare de gaze naturale, pe bază de contract negociat.

  3.  Stadiul acțiunilor întreprinse până în prezent în scopul alimentării Cartierului cu gaze naturale:

 1. Execuția stației de alimentare cu gaze naturale din localitatea Tunari – investiție suportată 100% de către SC Covi Construct 2000 SRL;
 2. Execuția conductei stradale de aproximativ 8 km de la stația Tunari până la limita cartierului Henri Coanda – investiție suportată 100% de către SC Covi Construct 2000 SRL;
 3. Execuția Proiectului rețelei stradale din cartier – investiție suportată 100% de către SC Covi Construct 2000 SRL;
 4. Obținere Cerificat de Urbanism, întocmire documentații tehnice pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanisn – costuri 100% suportate de către SC Covi Construct 2000 SRL și demersuri realizate cu sprijinul conducerii ANL;

  4.  Costuri, taxe și tarife:

 1. Tariful pentru analiza şi elaborarea acordului de acces - Temei legal: HG nr.1043/2004;
 2. Tarif de racordare - Temei legal: HG nr.1043/2004;
 3. Dacă investiția nu este economic justificată pentru operatorul de distribuție:
 • Cotă parte cofinanțare conducte stradale în incinta Cartierului - Temei legal: Legea 123/2012 și Ordinul ANRE nr.104/2015;
 1. Contravaloarea proiectării și execuției instalației de utilizare – contract negociat;
 2. Taxa de punere în funcțiune a instalației de utilizare – Temei legal: Ordinul ANRE nr. 140/2015;

Privitor la Conductele stradale va informăm ca problemă majoră în obținerea Certificatului de Urbanism a reprezentat-o situația juridică a terenurilor pe care urmează a se amplasa aceste conducte. La acest moment situația este clarificată și mai sunt necesare două avize pentru a finaliza acest proces.

Atragem atenția că, în conformitate cu legislația în vigoare, până la acest moment există un număr de solicitări (legal formulate și pentru care a fost achitat Tariful pentru analiza şi elaborarea acordului de acces) ce nu conferă statutul de investiție rentabilă pentru conductele din interiorul Cartierului.

Totodată, precizăm că legislația în vigoare la acest moment este foarte strictă în privința formularelor utilizate și a documentelor necesare a fi depuse odată cu solicitările. În consecință atragem atenția că vor fi luate în considerare numai acele solicitări care respectă toate cerințele legislației în vigoare la acest moment.

O serie de solicitanți au facut plăți în avans pentru diferite taxe sau tarife însă nu au depus și documentele aferente sau au depus parțial aceste documente. Este absolut necesar ca documentațiile să respecte cerințele legale și în consecință vă solicităm să depuneți documentele necesare, conform cu observațiile primite de la SC Covi Construct 2000. Rugăm persoanele aflate în această situație să clarifice cât mai repede situația pentru a putea fi incluse în calculul de rentabilitate ce se va efectua.

În conformitate cu prevederile legale se vor executa lucrări de branșare numai pentru imobilele pentru care sunt îndeplinite toate cerințele legale, respectiv :

 1. Există solicitare;
 2. Există Contract de Racordare;
 3. Există Autorizație de Construire;
 4. A fost achitat tariful de racordare;